Novinky

Radlická Radiála -

04.10.2018


______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: "Petr Smejkal - RADIALA.CZ" <info@radiala.cz>
> Komu: "undisclosed-recipients" <@>, @
> Datum: 01.10.2018 20:06
> Předmět: Radlická radiála – aktuality k 1.10.2018
>

1. Zakrytí Botanica – Nové Butovice
Projektanti prověřovali větší rozsah zakrytí radiály v úseku přibližně od domu Pekařská 635 (budova bývalého ŠkoFINu) až k ulici Schwarzenberská (délka cca 660 metrů). Důležité je, že kompletní zakrytí by technicky možné být mělo (dojde ke snížení nivelety až o 2,5 metru). Blíže zde http://www.radlickaradiala.info/popis-projektu/studie-zastropeni-botanika/ (a celá studie ke stažení zde: http://radlickaradiala.info/download/studie-botanika.pdf).
Studie se zabývá třemi variantami zakrytí (A, B a C). Podstatou varianty A a B je doplnění více mostů a přechodů přes radiálu různé šířky (tj. nejedná se o úplné zakrytí). Pouze varianta C znamená kompletní zakrytí radiály. Rozdíl mezi variantami je dobře vidět na str. 11 – 14 citované studie (odkaz výše).
Bohužel projektanti pochybují, že variantu C lze zapracovat do současného projektu (obávají se nutnosti změnit územní plán nebo stanovisko EIA). Navrhují proto radiálu zprovoznit nezakrytou (varianta A nebo B) a udělat přípravu na „budoucí kompletní zakrytí“ (varianta C by se tedy realizovala dodatečně). Toto řešení prosazuje také radní pro dopravu Prahy 5 (T. Homola, STAN), který se za městskou část jednání pracovní skupiny účastní. Místostarosta Prahy 13 (P. Jaroš, ČSSD) na jednání pracovní skupiny odmítl zakrytí úplně, neboť stavbu zdrží, a vzniklé prostranství se bude muset udržovat, což je drahé.
Snížení nivelety radiály až o 2,5 metru by bylo jisté přínosné. Považujeme však za vhodné, aby radiála byla při zprovoznění již kompletně zakryta (varianta C). Navíc nezakrytá radiála od ulice Schwarzenberská ve směru do centra stoupá po estakádě až 10 metrů nad současný terén (MÚK Řeporyjská - mezi metrem N. Butovice a zámečkem) a bude obtěžovat široké okolí zplodinami, hlukem i vizuálně (viz další bod).

2. MÚK Řeporyjská
Mimoúrovňová křižovatka u metra N. Butovice je nejproblematičtější místo celé stavby (z hlediska dopravního i urbanistického). Snažíme se proto investora přesvědčit, aby zkusil hledat lepší řešení. Situace je komplikovaná, neboť radiála se v těchto místech kříží s trasou metra B, která vede těsně pod povrchem. V současném projektu radiála vede po estakádě až 10 metrů nad dnešním terénem. Nabízejí se dva přístupy, jak křižovatku zlepšit.
Zaprvé, radiálu umístit co nejníže nad metro (tj. cca do úrovně dnešního terénu) a snažit se jí co nejlépe odclonit od okolí (ideálně zakrýt). Zadruhé, lze uvažovat o vedení hlavní trasy radiály pod tubusem metra – projektanti i tuto možnost nějak prověřovali, ale výstupy nejsou veřejné. Zástupci investora to komentovali slovy: „realizovatelné to je, ale pouze v případě nepřiměřeně zvýšených finančních a provozních nákladů.“ Budeme se snažit, aby se dále rozpracovaly obě varianty.

3. Zakrytí u Tyršovy školy a jinonického sídliště (spojení tunelů)
Projekt radiály, který byl předložen stavebnímu úřadu, počítá s tím, že radiála bude u Tyršovy školy a jinonického sídliště zprovozněna odkrytá a bude pouze udělána „příprava“ na budoucí zakrytí (zakrytím by se spojil tunel Jinonice a tunel Butovice a vznikl by jeden dlouhý tunel o délce 867 metrů).
Po nátlaku veřejnosti i MČ Praha 5 se začalo hledat řešení, aby radiála byla zakryta již při uvedení do provozu. Projektanti nyní slibují, že se to podaří (podrobnosti zde: http://www.radlickaradiala.info/popis-projektu/spojeni-butovickeho-a-jinonickeho-tunelu/).
Zakrytím má vzniknout jeden dlouhý tunel od metra Jinonice k areálu FK Motorlet. Na obou koncích takového dlouhého tunelu je obytná zástavba a podstatně se tam zvýší koncentrace škodlivých látek.
Investor nadále usiluje o získání pravomocného územního rozhodnutí pro projekt, kde je radiála u Tyršovy školy odkrytá. Současně slibuje, že následně nechá územní rozhodnutí změnit, aby zakrytí obsahovalo. Co když stavební úřad změnu územního rozhodnutí zamítne? Například k námitce účastníka řízení, který bydlí u jednoho z konců dlouhého tunelu? Pak se bude stavět podle původního rozhodnutí a radiála zůstane bez zakrytí.
Postup města nedává smysl ani procesně. Pro změnu územního rozhodnutí platí stejná pravidla, jako když se žádá o rozhodnutí nové. Proč vést dvě územní řízení místo jednoho?

4. Pracovní skupina
Dne 27.6.2018 se konalo první setkání Pracovní skupiny za zlepšení RR, kterou nechal ustanovit náměstek P. Dolínek (ČSSD) – členy jsou projektanti, zástupci investora, IPR Praha, městských částí i naší iniciativy. Na prvním setkání se stručně projednaly všechny zásadní problematické body na trase RR. Další setkání pracovní skupiny je naplánováno na začátek října. Na programu bude opět zakrytí radiály v oblasti Botanika a u Tyršovy školy. Současně bude naše iniciativa s arch. Zimou pre zentovat podněty ke zlepšení radiály u metra Jinonice a u MÚK Butovice – pracovní verze námětů jsou ke stažení http://bit.ly/2QYkPeO (vše podstatné je shrnuto vždy na snímku „souhrn připomínek“). Budeme rádi za Vaše případné připomínky a komentáře

5. Obecně k hledání lepších řešení
Představitelé magistrátu jasně řekli, že sami od sebe nemohou zadávat zpracování jakýchkoliv studií variant problematických míst stavby. Potřebují vždy zadání (pokyn) od politiků (ať z městské části nebo z hlavního města).
Přes léto jsme se proto snažili takový pokyn získat od MČ Praha 5 (tj. od Rady městské části).
Nejprve se dne 26. června 2018 konalo jednání Komise dopravní MČ Praha 5 (odborný poradní orgán Rady), na kterém byla jediným bodem naše prezentace na téma RR. Jednání komise se účastnil i radní pro dopravu T. Homola (STAN). Návrh usnesení znal předem, drobně je upravil a komise usnesení jednomyslně přijala (komise konkrétně doporučila Radě MČ, aby se Pracovní skupina zabývala i variantami stavby, které mohou vyžadovat změnu územního plánu, popř. aktualizaci stanoviska EIA). Dokument zde: https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/70802.
Když ale radní Homola závěry komise předložil Radě MČ, navrhl přesný opak. A Rada dne 22.8.2018 doporučení komise odmítla (https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/71784). K tomu si dovolíme citovat pár poznámek, které jsme tehdy zveřejnili na Facebooku naší iniciativy a které vystihují naše rozpoložení (https://facebook.com/story.php?story_fbid=1814186368703059&substory_index=0&id=249781968476848):


1. Pohrdání názory odborníků

Úvod

Přihlášení

Login
Heslo
Pamatovat si mě

iPartner