Technická údržba

Činnosti zajišťované v technické oblasti spravy nemovitostí:

 • Zabezpečovat údržbu a opravy společných částí a zařízení domu, příslušenství a pozemku v rozsahu uvedeném ve smlouvě o správě domu podle rozhodnutí výboru SVJ, s potřebnou odbornou péčí řádného hospodáře, ku prospěchu vlastníků jednotek a v souladu s právními předpisy (požární ochrana, stavební zákon, bezpečnost a ochrana zdraví při práci apod.)
 • zabezpečovat ostatních plnění spojených s provozem domu a to zejména:

- dodávky studené vody a odvodu odpadních vod,

- dodávky el. energie do společných částí a zařízení domu

- dodávky plynu/tepla

- údržby a úklidu společných částí domu, údržbu zeleně – pokud bude třeba

- údržby a úklidu souvisejících komunikací a chodníků  - pokud bude třeba

- odvoz domovního odpadu, případně jiného odpadu dle požadavků SVJ

- ošetřování rozvodů el. energie, vody, odvodů odpadních vod, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu, internetu, hromosvodů v domě a výtahů a odstraňování zjištěných závad

- zajištění protipožárních prohlídek v domě, vedení požární dokumentace

- provádění periodických revizí dle platných norem

- požární rozvody, hydranty, ruční hasicí přístroje, únikové cesty včetně odvětrání těchto CHÚC

- elektro včetně hromosvodů

- případně další dle dispozic domu

- drobné opravy v domě

- uzavření pojistné smlouva dle pokynů výboru SVJ

 • Zprostředkování a kontrola dodavatelských prací včetně fakturace v rozsahu zmocnění uděleného výborem SVJ před zahájením prací.
 • Přebírání požadavků na provedení oprav od členů výboru společenství v souladu se směrnicemi přijatými SVJ.
 • Včasné odstraňování závad a nedostatků zjištěných revizemi a kontrolami jiných orgánů státní správy.
 • Vypracování návrhu plánu oprav a modernizace včetně rozpočtu nákladů.
 • Provádění pravidelných kontrol technického stavu nemovitostí i způsobu jejich využívání a pořizování zápisu z těchto kontrol.
 • Vedení stavebně technické dokumentace objektu a operativní doplňování podle skutečného stavu a provedených změn (originály budou uschovány v archivu SVJ).
 • informování provozovatele inženýrských sítí o haváriích a technických poruchách na těchto sítích a uplatňování požadavků na jejich odstranění. Informování výboru SVJ a dotčených vlastníků objektů o havarijních výlukách dodávek energií.
 • Zajištění nonstop provozu telefonické linky pro hlášení poruch v domě.
 • Právní úkony, k nimž je třeba plné moci, bude SPRÁVCE vykonávat jménem SVJ na základě udělené plné moci. Při správě domu je SPRÁVCE povinen postupovat v souladu s platnými stanovami SVJ a dle pokynů výboru SVJ.