Nově: Stanovy SVJ

Nově nebude již možné užít vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. Každé společenství

bude nyní muset mít vlastní stanovy. U nových prohlášení budou stanovy moci být přímo jejich

součástí.

Náležitosti stanov společenství budou podrobněji upraveny. Oproti současnému stavu budou

stanovy muset obsahovat také:

- širší název - bude muset obsahovat také slovo "vlastníků"

- upřesnění způsobu uplatňování členských práv a povinností

- určení působnosti orgánů a způsobu jejich jednání a usnášení

- první členové jeho orgánů nového společenství

- určení pravidel správy a užívání společných částí

- určení pravidel pro tvorbu rozpočtu, pravidel pro příspěvky na správu a pravidel pro úhradu cen

služeb, také způsob určení jejich výše pro jednotlivé vlastníky.