Ohlašovací povinnost vlastníků

Podle nového občanského zákoníku dojde k rozšíření oznamovacích povinností vlastníků vůči společenství. Kdo koupí jednotku do vlastnictví, oznámí to SVJ do jednoho měsíce, kdy se dozvěděl nebo se mohl dozvědět, že je vlastníkem. A to včetně své adresy, počtu osob, které budou mít v bytě domácnost. Vlastník jednotky oznámí také "bez zbytečného odkladu" změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm v souhrnu nejméně tři měsíce.

Ta samé povinnost bude platit i v případě nájemníků. Bude se tedy týkat i případů, kdy vlastník přenechá jednotku k užívání někomu jinému, například k pronájmu. Vlastník v takovém případě oznámí údaje jak o nájemnících, tak o členech jejich domácnosti.

Kterýkoli vlastník jednotky má naopak výslovně dané právo na to, aby mu SVJ sdělila jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky či nájemce v domě. 
NOZ také stanoví, že vlastník jednotky má právo seznámit se s tím, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům a pozemek spravuje.

U této osoby může vlastník nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

Ideálním řešením je  Uživatelsá sekce našich stránek www.veselydomecek.cz a internetová aplikace iPartner

 

Informační systém iPartner

Pro členy společenství vlastníků, členy družstva nebo majitele domu je zpřístupněn informační systém iPartner,  kde je umožněn on-line náhledu do operativní evidence. Zde jsou uvedeny předpisy záloh, přehled plateb, vyúčtování, odečty měřidel a náklady na provoz a údržbu domu vždy on-line. Výbor společenství navíc získá obdobný přístup i do účetnictví.

Aplikace iPartner - on line náhled do operativní evidence