Práva a povinnosti vlastníků

Nový občanský zákoník mnohem podrobněji upravuje práva a povinnosti vlastníků jednotek. Nově například výslovně stanoví, že vlastník je nejen oprávněn užívat byt a společné části, ale je povinen ho i udržovat. Společenství bude mít odpovídající oprávnění požadovat, aby vlastník uvedené povinnosti plnil.

Může samozřejmě byt i opravovat, ale pokud vlastník provádí rekonstrukci či přestavbu bytu, je povinen umožnit v zájmu respektování předpisů a předcházení škodám přístup do bytu po předchozím ohlášení osobě odpovědné za správu domu.Vlastník jednotky bude mít právo užívat i společné části, nikoli však výlučně, tak jako byt. Zde musí vlastník respektovat stejná práva jiného vlastníka jednotky a nesmí ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Přijatá pravidla, upravující povinnosti a práva při správě a užívání společných částí, budou i podle nového občanského zákoníku povinnou součástí stanov společenství. (přesné znění §1158 - 1159 NOZ) Povinností vlastníka jednotky je také zajistit dodržování těchto pravidel i všemi osobami, kterým umožní do domu přístup.