Příspěvky na správu nemovitosti

Příspěvky na správu domu a pozemku budou vlastníci platit – pokud si je neurčí jinak – jako dosud poměrně podle výše jejich podílu na společných částech domu.

Nově bude platit, že když některý vlastník výlučně užívá některou společnou část domu jen pro sebe – například balkón, lodžii, sklepní kóji nebo garážové stání – stanoví se výše příspěvku se zřetelem k této skutečnosti. Zejména se posoudí povaha, rozměry a umístění této části a rozsah povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. Pozor, příspěvky za společné části, výlučně vyhrazené k užívání jen některým vlastníkům, budou možné až po konverzi na nové prohlášení.

 

 

Zákon ve dvou případech výslovně stanoví, že se příspěvek rozvrhne na každou jednotku stejně. A to jde-li o příspěvek na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo odměny členů jejích orgánů a na vedení účetnictví a podobné náklady vlastní správní činnosti.

 

Platby za služby

 

U záloh na služby je nově dána výlučná kompetence shromáždění. Výše zálohy na služby tedy již nebude v kompetenci statutárního orgánu.