Rozhodování shromáždění mimo zasedání

Nový občanský zákoník nově zavádí možnost usnesení vlastníků i mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv. způsobem per rollam. Základem rozhodování spoluvlastníků by i nadále mělo být zasedání shromáždění. Pokud se ale stane, že svolané shromáždění nebude usnášeníschopné, zákon nyní umožní rozhodování mimo shromáždění ve všech případech. Bude se to tedy týkat například i volby statutárního orgánu, změny stanov nebo větších stavebních úprav.

Hlasování způsobem per rollam se bude řídit zákonem definovanými pravidly. Návrh na písemné hlasování musí být podán do jednoho měsíce od data shromáždění (které nebylo usnášeníschopné a mělo rozhodnout o dané věci). Vlastníkům musí být dodány podklady pro rozhodnutí. Vlastník jednotky, který s návrhem souhlasí, se podepíše vlastní rukou na listinu obsahující plné znění návrhu usnesení.

Pokud to umožní stanovy společenství, může se tento způsob hlasování (per rollam) stát i poměrně běžným způsobem hlasování společenství. To hlavně za předpokladu, že sdružení bude považovat písemné hlasování za efektivnější způsob rozhodování než se scházet osobně.

Usnášení se formou per rollam má jistě své výhody (neomezuje spoluvlastníky určováním jednoho konkrétního času na zasedání), na druhou stranu ale znemožňuje diskuzi na dané téma. Je také otázkou, zda umožnit toto hlasování skutečně ve všech případech (například uzavření úvěru v jakékoliv výši, schválení stavebních úprav jakéhokoliv rozsahu,...).

Bude tedy vhodné se zamyslet nad tím, zda možnost usnášení se formou per rollam neomezit. To bude možné změnou hlasovacích kvór pro rozhodování mimo shromáždění. Pokud si společenství nepřeje hlasování o některých otázkách mimo shromáždění, lze tato rozhodnutí omezit nepřímo zvýšením hlasovacích kvór až na 100% všech hlasů.

 

 

Soudní přezkum rozhodnutí spoluvlastníků

Nově se z podle nového občanského zákoníku zkracuje doba pro uplatnění žaloby z šesti na tři měsíce. Výslovně se připouští možnost soudního zákazu realizace napadeného usnesení.